Stiptheid verzekerd ondanks een moeilijkere context in 2022

Of een vliegtuig stipt is, hangt af van tal van factoren: op sommige daarvan (gegroepeerd onder het acroniem CRSTMP - C-Capacity, R-Routing, S-Staffing, T-Equipment, M-Airspace management, P-Special events) heeft het beheer van het luchtverkeer vat, op andere – zoals de weersomstandigheden – dan weer niet. Nog andere factoren hangen op hun beurt af van de dienstverlening op de luchthavens. Van zijn kant beheert skeyes, in alle omstandigheden, tijdens de vlucht of bij aankomst op een luchthaven, het verkeer om vertragingen tot het minimum te beperken en zo de kosten voor zijn klanten, de wachttijden voor de passagiers en de milieu-impact te verminderen.

Het sterk toenemende verkeer - + 35% - en de verstoorde verkeersstromen in Europa ten gevolge van de sluiting van het Oekraïense luchtruim zetten het netwerk in 2022 meer onder druk en bemoeilijkten het stiptheidsbeheer.

Image 1

98,8%

van de vluchten werd in 2022 stipt afgehandeld door skeyes.

Dat is een daling met 1,1% ten opzichte van 2021, maar het Russisch-Oekraïense conflict dat op 24 februari 2022 uitbrak en leidde tot de sluiting van het Oekraïense luchtruim heeft grote gevolgen gehad voor de verkeersstromen in Europa en dus ook voor degene die door skeyes worden beheerd.

En-routevertraging

0.16 min/vlucht

= 9,6 seconden vertraging per vlucht<br><br>Gemiddelde en-route-ATFM-vertraging per vlucht (CRSTMP-oorzaken). Dit cijfer geeft de gemiddelde vertraging per vlucht weer die door de en-routedienstverlening van skeyes wordt gegenereerd. Hoewel er sprake is van een substantiële toename in vergelijking met het resultaat van het jaar voordien, blijft die prestatie relatief goed, gezien de moeilijkere context dan die van 2021.

1.25 min/vlucht

= 75 seconden vertraging per vlucht<br><br>Gemiddelde en-route-ATFM-vertraging per vlucht in het FABEC-luchtruim (CRSTMP-oorzaken). Het FABEC omvat 6 staten (België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Zwitserland) en verwerkt meer dan 55% van het Europese luchtverkeer. De prestaties van skeyes op het gebied van en-routestiptheid hebben bijgedragen tot een vermindering van de gemiddelde en-routevertraging in het FABEC.

Vertraging bij aankomst op de luchthavens

Om de prestaties van de luchtvaartnavigatiedienstverlening inzake stiptheid op de luchthavens te beoordelen wordt alleen rekening gehouden met de aankomsten. Of een vliegtuig op tijd kan vertrekken, hangt af van vele andere factoren - zoals de grondafhandelingsdiensten (bagage laden, tanken, enz.) - die skeyes niet in de hand heeft, maar die wel met skeyes worden gecoördineerd, op basis van het Airport CDM-concept (Collaborative Decision Making), door het AMS (Airport Movement System), een applicatie voor informatie-uitwisseling die skeyes ontwikkelde.

Image 1

Luchthavens

BRUSSELS AIRPORT

0.11 min/vlucht

= 6,6 seconden vertraging per vlucht alle oorzaken samen beschouwd.

77.2 %

van de vertraging bij aankomst op Brussels Airport is te wijten aan de weersomstandigheden. Brussels Airport is de enige Belgische luchthaven waarvoor een prestatiedoelstelling inzake stiptheid is vastgelegd.

0.02 min/vlucht

= 1,2 seconden vertraging per vlucht bij aankomst op Brussels Airport als enkel rekening wordt gehouden met CRSTMP-oorzaken waar skeyes vat op heeft.

LIEGE AIRPORT

0.06 min/vlucht

= 3,6 seconden vertraging per vlucht

100 %

van de vertraging bij aankomst op Liege Airport is te wijten aan de weersomstandigheden.

0 min/vlucht

= 0 seconden vertraging per vlucht

OSTEND-BRUGES AIRPORT

0 min/vlucht

= 0 seconden vertraging per vlucht

BRUSSEL SOUTH
CHARLEROI AIRPORT

0 min/vlucht

= 0 seconden vertraging per vlucht

ANTWERP AIRPORT

0 min/vlucht

= 0 seconden vertraging per vlucht

Sinds 2018 hebben de luchthavens van Oostende en Antwerpen geen vertraging meer opgelopen.

De meteorologische dienst van skeyes ondersteunt de prestaties

De verkeersstromen worden ook beheerd en gereguleerd op het niveau van het hele Europese netwerk. Die taak wordt waargenomen door de Network Manager die in Brussel bij EUROCONTROL gevestigd is.

In de zomer van 2022 droeg de meteorologische dienst van skeyes, met meerdere partijen, bij aan de grensoverschrijdende dienst voor het voorspellen van convectieve weerverschijnselen die onweer, zware neerslag of hagel kunnen veroorzaken en dus het luchtverkeer impacteren.

De aanwezigheid van een meteoroloog van skeyes in het exploitatiecentrum van de Network Manager heeft ertoe bijgedragen dat die verschijnselen beter kunnen worden voorspeld en beheerd en dat de prestaties van het netwerk kunnen worden opgekrikt.

Image 1

Vergelijking van de vertraging bij aankomst op Brussels Airport en naburige grote luchthavens (alle oorzaken in aanmerking genomen)

De ecologische impact terugdringen

Het coördineren van de activiteiten op de luchthaven met het oog op een optimaal beheer van de verkeersstromen heeft ook een positief effect op het kerosineverbruik en dus op de uitstoot, de plaatselijke luchtkwaliteit, de geluidshinder en de kosten voor de luchtvaartmaatschappijen. De vliegtuigmotoren worden op het juiste tijdstip gestart en de wachttijden op de taxibanen worden tot het minimum herleid.

Groene landingen

(Continuous Descent Operations - CDO)

Een andere manier om het brandstofverbruik van vliegtuigen terug te dringen is het luchtverkeer zo te regelen dat vliegtuigen kunnen landen met behulp van de CDO-procedure. CDO - ook bekend als groene landing - is een operatie waarbij het vliegtuig continu daalt, in de mate van het mogelijke met minimaal motorvermogen, afhankelijk van de vluchtkenmerken en de luchtverkeerssituatie. Die procedure helpt de geluidsoverlast, het brandstofverbruik en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.


79%

van de landingen volgde in 2022 de groenelandingsprocedure op Brussels Airport. Dat cijfer is stabiel gebleven in vergelijking met 2021.

56%

van de landingen volgde de groenelandingsprocedure op Brussels South Charleroi Airport in 2022.

+8%

in vergelijking met 2021.

60%

van de landingen volgde de groenelandingsprocedure op Liege Airport in 2022.

-7%

in vergelijking met 2021.

Aantal CDO’s in absolute waarde vergeleken met het aantal landingen in 2022

92.5 %

van de vliegtuigen bij vertrek op Brussels Airport kreeg de toestemming om de motoren binnen de geplande dienstregeling (TSAT – Target Start-up Approval Time) te starten.

99.8 %

van de vliegtuigen op Brussels Airport verplaatste zich tussen de start-/landingsbaan en de standplaats in minder dan de gemiddelde tijd die nodig is (VTT – Variable Taxi Time).

Samenwerken op alle niveaus ten behoeve van een duurzame luchtvaart

Collaborative Environmental Management (CEM)

skeyes werkt samen met luchtvaartmaatschappijen en luchthavens om gezamenlijke initiatieven te nemen die de milieu-impact van de luchthavenactiviteiten beperken.

RNP op Liege Airport

Dankzij het werk dat de CEM-groep op Liege Airport sinds 2020 verricht heeft, zijn de nieuwe RNP-naderingsprocedures (Required Navigation Performance) sinds 2022 volledig operationeel en worden ze voorgesteld aan alle luchtvaartmaatschappijen op Liege Airport.

Dankzij de RNP-procedures, gebaseerd op de satellieten en punt-tot-puntnavigatie, kan de brandstofverslindende eindnaderingsfase geoptimaliseerd worden.

Image 1

STARGATE : RNP-nadering op Brussels Airport

Een reeks tests op het vlak van de RNP-naderingsprocedures bracht de partners van het STARGATE-project, waaronder skeyes, van mei tot september 2022 bijeen. Het doel bestond erin de gebruiksfrequentie van die naderingsprocedures en hun positieve impact op het aantal afgelegde kilometers, het brandstofverbruik, de uitstoot van broeikasgassen en de geluidsoverlast te evalueren.

Clean sky voltooid in 2022

In 2020 sloot skeyes zich aan bij het Clean Sky-project, dat tot doel heeft technologieën te ontwikkelen om de milieu-impact van de luchtvaart te verminderen.

Meer in het bijzonder droeg skeyes bij aan het Dispatcher 3-project; het doel van dat project bestond erin de operaties van de luchtvaartmaatschappijen te optimaliseren door technologische tools aan te reiken om de variabiliteit tussen de geplande en uitgevoerde vliegplannen systematisch in te schatten. Het project werd afgerond in november 2022.

ATM Environmental Transparency Working Group

Onder de auspiciën van het EASA (European Union Safety Aviation Agency) en Eurocontrol heeft deze werkgroep, waaraan skeyes heeft deelgenomen, zijn werkzaamheden in 2022 afgerond en de volgende resultaten geboekt: hij bracht de bestaande en toekomstige milieuprestatie-indicatoren in kaart, evenals strategische en technische aanbevelingen, tools en informatie om de impact van de werking van de organisaties die luchtverkeersleidingsdiensten verlenen op het milieu te monitoren.

Image 1

FABEC Standing Committee Environment

skeyes komt regelmatig samen met zijn FABEC-partners in de permanente werkgroep FABEC Environment Standing Committee. Eind 2022 vormde een workshop over Vertical Flight Efficiency de aanleiding om experts van de luchtvaartnavigatiedienstverleners, luchtvaartmaatschappijen en -industrie rond de tafel te brengen om initiatieven te coördineren waarmee de ecologische voetafdruk van de luchtvaart kan worden verminderd.

HERON

HERON (Highly Efficient Green Operations), dat eind 2022 van start is gegaan, is een grootschalig project dat ANSP’s, waaronder skeyes, luchtvaartmaatschappijen en de industrie, samenbrengt en door de EU gefinancierd wordt in het kader van het SESAR-programma. HERON beoogt een reeks ambitieuze doelstellingen om de geluidshinder, het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van het luchtvervoer te verminderen.

HERON voorziet in een reeks demonstraties in reële omstandigheden, waaronder, op Brussels Airport, naderingen met een verhoogde dalingshoek om Continuous Descent Operations (CDO) te faciliteren.

logo_fabec