image name

Hoe zal u zich het jaar 2020 bij skeyes herinneren?

Renaud Lorand, Voorzitter van de Raad van bestuur:“Los van de gevolgen van de crisis voor de gezondheid en de humanitaire situatie, zal ik mij, net als iedereen, het jaar 2020 herinneren als het jaar van een grote schok voor zowel onze bevolking als onze planeet in haar geheel. Ik zal onthouden dat de gezondheidscrisis vooral de vervoerssector heeft getroffen, en daarbinnen de luchtvaartsector. Onze partners, de luchtvaartmaatschappijen en de luchthavens, zijn zwaar en massaal getroffen door de drastische daling van het luchtverkeer. De vliegtuigen aan de grond houden en de luchthaventerminals volledig verlaten zien is uiterst moeilijk geweest. Anderzijds is het jaar 2020 bij skeyes ook het jaar van de mobilisatie van onze krachten en energie geweest. Niet alleen om de gevolgen van de pandemie te beheersen en erop te anticiperen, maar ook om de grote strategische projecten te behouden en voort te zetten die onze onderneming voorbereiden op morgen.”

Johan Decuyper :“Mijn gedachten gaan toch in eerste instantie naar de collega die skeyes verloren heeft aan corona. Het was uiteraard een jaar van crisisbeheer. Binnen skeyes hebben we er van bij het begin en gedurende de hele pandemie alles aan gedaan om de gezondheid en de veiligheid van onze medewerkers zo goed mogelijk te beschermen. Daarnaast moesten we ook de belangen van het bedrijf bewaken: we mochten niet alles wat we hadden opgebouwd laten verloren gaan, hoewel we uiteraard niet alle elementen zelf in handen hadden. Voor onze inkomsten zijn we afhankelijk van het luchtverkeer en toen dat stilviel, had dat een enorme impact op onze financiering. Maar midden in die crisis wilden we ook de toekomst niet uit het oog verliezen: we dachten al na over hoe we onze financiering en onze werking zouden aanpassen aan de nieuwe realiteit in de luchtvaart voor de komende jaren.”

atterissages-securises

Welke les onthoudt u uit deze pandemie?

RL : “De pandemie is vooral een les in nederigheid: de wereld "vóór" was gewoon geworden aan hypermobiliteit en hyperconnectiviteit, en de luchtvaartsector was ongetwijfeld een essentiële schakel in deze hypermobiliteit, die voor haar rijmde met groei en rentabiliteit. De natuur en het virus hebben ons er brutaal aan herinnerd dat dit model niet onveranderlijk is. De crisis dwingt ons ertoe ons model te herzien en anders na te denken over hoe wij leven en reizen. Onze sector, en ons bedrijf, zijn niet immuun voor deze heroverweging. De pandemie geeft ons ook reden tot optimisme: in dit verband zou ik willen wijzen op het reactievermogen waarmee de teams van skeyes gemobiliseerd werden om de continuïteit van de dienst te garanderen en de veiligheid van het verkeer te verzekeren in arbeidsomstandigheden die door gezondheidsvoorschriften beperkt zijn. Tenslotte herinnert het uitbreken van een dergelijke crisis ons eraan hoe belangrijk het is voorbereid te zijn. Niet alleen operationeel, natuurlijk, maar ook economisch. Een van de sterke punten van skeyes in de confrontatie met de crisis was haar gezonde financiële situatie, die met name werd gekenmerkt door een toereikende cashflow, die het resultaat was van verscheidene jaren rigoureus en voorzichtig beheer.”

JD : “Ik dacht vooral terug aan wat we geleerd hadden uit een vorige moeilijk periode bij Belgocontrol. In tegenstelling tot zo’n 10 jaar geleden zijn we blijven investeren en aanwerven. Ook de belangrijkste strategische projecten liepen door. We hielden uiteraard rekening met de omstandigheden en pasten de plannen aan waar nodig. Maar uit ervaring wisten we dat het nog zwaarder zou zijn om de schade in te halen als we tot een volledige stilstand zouden komen. Want het luchtverkeer zal hoe dan ook weer op gang komen en dan moeten we meteen klaar staan. Dat we dat konden doen, hadden we natuurlijk te danken aan de gunstige uitgangspositie die we zelf hadden verworven. En we weten ook dat de financiële inspanningen die we nu leveren goedgemaakt zullen worden precies door de heropleving van het luchtverkeer. We hadden van skeyes een gezonde onderneming gemaakt voor de crisis en skeyes zal na de crisis nog altijd een gezond bedrijf zijn.”

Wat is u in positieve zin bijgebleven uit 2020?

RL : “Twee essentiële partners van skeyes zijn aan haar zijde gemobiliseerd: in de eerste plaats haar personeel, hetzij door dag en nacht, 7 dagen op 7, te zorgen voor controleoperaties door een fysieke aanwezigheid in de installaties, hetzij door met vindingrijkheid de activiteiten te reorganiseren om te zorgen voor werk en opleiding met inachtneming van de gezondheidsvoorschriften. Daarnaast is onze enige aandeelhouder, de Belgische Staat, die het vitale karakter van onze activiteit voor het land erkent, op elk sleutelmoment van de crisis aan de zijde van skeyes aanwezig geweest.”

JD : “Het belangrijkste is dat we relatief weinig gevallen van COVID 19 gekend hebben binnen skeyes voor toch een groep van 900 mensen. En we hebben ook problemen kunnen voorkomen op andere vlakken voor al onze medewerkers: door systematisch de historisch opgebouwde verloven weg te werken, hebben we geen beroep moeten doen op tijdelijke werkloosheid en hebben we onze werking voortdurend in stand kunnen houden. Dat is zeker geen evidentie maar samen zijn we er wel in geslaagd.”

Hoe moet skeyes deze periode te boven komen?

RL : “Iedere crisis biedt ook kansen. Er is een momentum gecreëerd voor strategische positionering. Onze partners zijn zich meer dan ooit bewust van het belang van luchtverkeersleiding en van een eigen nationale luchtverkeersleider voor het eigen Belgische luchtruim. Dat is een enorme troef voor de aantrekkelijkheid en de toegankelijkheid van ons luchtruim en dus in het belang van de hele luchtvaartsector in ons land. skeyes heeft de voorbije jaren hard gewerkt aan de continuïteit van zijn dienstverlening, aan klantvriendelijkheid en aan betrouwbaarheid. Van die troeven kan de hele luchtvaartsector nu gebruik maken voor de heropleving van het vliegverkeer in ons land en de versteviging van onze internationale positie. ”

JD : “Door te beseffen dat we er niet alleen voor staan. De hele luchtvaartsector is helaas zwaar getroffen. Maar samen kunnen we er ook weer bovenop geraken. skeyes was weer een betrouwbare partner voor al onze stakeholders en die rol zullen we verder opnemen. Daarom was het zo belangrijk om te blijven investeren in de verbetering van onze dienstverlening, denken we maar aan A-SMGCS, de digitale torens die we gaan bouwen, de vernieuwing van SAS2. Wij zijn klaar voor wanneer het vliegverkeer herneemt, onze partners kunnen op ons rekenen: luchthavens, luchtvaartmaatschappijen en alle bedrijven die in de sector actief zijn. En we hebben er zelf ook alle belang bij want ook onze inkomsten hangen af van het herstel. ”

Johan Decuyper

Waar moet skeyes aandacht aan besteden, los van het herstel na de crisis?

RL : “Eerst en vooral moet benadrukt worden dat de crisis nog niet voorbij is en dat alle internationale prognoses erop wijzen dat de gevolgen van de crisis voor het luchtvervoer nog verscheidene jaren voelbaar zullen zijn. De prioriteit zal dus liggen bij het beheersen van de gevolgen van de crisis, met name door toepassing van de op Europees niveau vastgestelde maatregelen. Crisisbeheersing kan en mag de andere, soms existentiële, uitdagingen niet overschaduwen. Immers, nog voor de crisis groeide de druk op de luchtvaart om te vergroenen. De pandemie heeft die druk nog wat verder opgevoerd. Die uitdaging moeten we als sector aangaan. En dat willen we ook. Die omslag zal er niet van de ene dag op de andere komen maar we moeten er wel al in investeren. Dat doen we nu al. skeyes zet in op groene landingen waar het kan, ondersteunt voluit de sector van de hernieuwbare energie – in combinatie met de veiligheid van het vliegverkeer uiteraard – en onze CSR-policy is ondertussen sterk verankerd in de bedrijfsvoering. Samen met onze partners lopen nog andere initiatieven om van mekaar te leren en elkaar te versterken in de verduurzaming van onze sector.”

JD : “Onze hele crisisstrategie was erop gericht om zo snel mogelijk weer aan te knopen met onze plannen van voor 2020. Eén van de steunpilaren daarin was innovatie. We blijven investeren in nieuwe technologieën maar ook in economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Ik sluit me volledig aan bij wat de voorzitter zei over duurzaamheid. En ik voeg er een ander voorbeeld aan toe: de drones. We hebben op dat vlak al heel wat ervaring en kennis opgedaan dankzij heel concrete samenwerkingsprojecten met partners die de mogelijkheden van drones in real life verkennen. Steeds meer nemen we zo onze toekomstige rol op, meer nog zijn we een koploper. We ontwikkelen mee technologie om drones te ondersteunen, om de veiligheid van alle luchtverkeer te garanderen en om een kenniscentrum en draaischijf te worden voor de hele sector in ons land.”